İçeriğe geç

Prof.Dr. Harun TERZİ

(Merhum)

03.11.1962 Yılında Cumapazarı Serindere’de dünyaya geldi.Babası Mehmet Terzi Türkiye Petrollerinde çalıştığından 1964 Yılında Cumapazarı’ndan Batman’a göç ettiler.İlk okulu Batman Cengiz Topel ve Şerefli Koçhisar ilk okullarında  tamamladı.1976 Yılında Niğde(Aksaray) Cumhuriyet ortaokulundan mezun oldu.1979 Yılında Adıyaman lisesinden mezun oldu.1985 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirerek, 1985-1986 Yılları arasında Maliye Bakanlığı Trabzon Karadeniz Vergi Dairesinde tahakkuk memuru olarak görev yaptı.20.06.1986 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988-1993: Texas Tech University, Economics, Economics, Amerika Birleşik Devletleri’nde economics okudu,mezun oldu.Ekonomi Yüksek Lisans diploması ve Doktora derslerini tamamladı.Doktarasını tamamlayan Harun Terzi 1993 Yılında Trabzon’a dönerek KTÜ de 1993-1996 yılları arasında Doktara yaparak Yardımcı docent oldu.1999 Yılında Docent Doktor ve 2004 yılında proföser oldu. 2004-2007 Yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Dekan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Giresun Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundu. 2001-2003 Yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde bölüm başkan yardımcılığı yaptı. 1998-2001 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Ana bilim başkanlığı görevlerinde de bulundu. 1999-2000 Yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi başkan yardımcılığı ve  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri bölüm başkanı olarak görev yaptı.

SERTİFİKA, KURS VE EĞİTİMLER

2015Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (TÜBİTAK114K501)

Eğitim Yönetimi ve Planlama , Karadeniz Teknik Üniversitesi

2006Proje Süreci Yönetimi (Project Cycle Management)

Eğitim Yönetimi ve Planlama , UNDP ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI (DAKAP) KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1989 Management Workshop Eğitim Yönetimi ve Planlama , The International Center forAridandSemiarid Land Studies Texas TechUniversity

Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A multivariatecausalityanalysisbetweenenergyconsumptionandgrowth: Thecase of Turkey

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Turizm ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki: 1974-2014 Dönemi

Türkiye’de Yurtiçi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki.

TheRelationshipBetween CO2 EmissionsandTradeOpenness in Turkey

Turizm Gelirleri ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Türkiye’de Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

TheCausality Link BetweenElectricityConsumptionandEconomicGrowth in Turkey: Evidencefrom ARDL BoundsTestingProcedure

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Dış Ticaret Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Deneyimi

Dış Ticaret Haddi’nin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Türkiye’deki Endüstriler İçin “S Eğrisi Yaklaşımı”nın Geçerliliği

Türkiye’de Dolaylı/Dolaysız Vergi Gelirleri ve GSYH İlişkisi

TheRelationshipbetweenAggregated–DisaggregatedEnergyConsumptionandEconomicGrowth in Turkey

TestingforSymmetricandAsymmetricCausalitybetween FDI andForeignTrade in Turkey

Türkiye’de Eğitim ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Sims ve Toda-Yamamoto Nedensellik Analizleri

Türkiye’nin İktisadi Büyümesinde Turizm Sektörünün Katkısı

TheEffect of OilConsumption on EconomicGrowth in Turkey

DoesEducationAffectEconomicGrowth in Turkey? A Causality Analysis

Is TheTourism-LedGrowthHypothesis (TLGH) ValidforTurkey?

Türkiye’de İhracat Dayalı Büyümenin Sektörler İtibariyle Ekonometirk Analizi

Türkiye’de İhracata Dayalı Büyümenin Sektörler İtibariyle Analizi

Nüfus ve Eğitimin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

NÜFUS VE EĞİTİMİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

Enflasyon ve Bütçe Açıkları İlişkisi Tanzi ve Patinkin Etkileri

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ

Türkiye’de kamu-özel imalat sanayinde ücret ve işgücü verimliliği ilişkisi

Türedi S., TERZİ H.

Türkiye’de İşsizlik Sorunu ve Avrupa İstihdam Stratejisi

Türkiye’de Asgari Ücret: Sorunlar Öneriler

İmalat Sanayi Dış Ticareti Verimlilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Türkiye’de Dolarizasyon Sürecinde Döviz Kuru ve Enflasyon İlişkisi

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde Asgari Ücretin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Harcama-Vergi Geliri Hipotezi: Türkiye Örneği

Enflasyon-Büyüme Sürecinde Sabit Sermaye Yatırımları

Yüksek Enflasyon Enflasyon Belirsizliğini Artırıyor mu?

Türkiye’de Ekonomik Büyüme-Enflasyon Süreci: Sektörler İtibariyle Ekonometrik bir Analiz

Türkiye’de Enflasyon Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1924-2002)

Enflasyon ve Bütçe Açıkları İlişkisi: Tanzi ve Patinkin Etkileri

Kalkınma Sürecinde Kamu Harcamaları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Kur Politikasının Dış Ticaret Dengesini Sağlamadaki Etkinliği: Türkiye Uygulaması (The Role of Exchange Rate Policy in theEstablishment of TradeBalance : AnApplicatıontoTurkey)

Türkiye’de Paketli Çay Dağıtım Sistemine Alternatif Çözüm: Lineer Programlama Yaklaşımı

Turizm Talebini Etkileyen Faktörler: Ülkeler İtibariyle Bir İnceleme

Türkiye”de Elektrik Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sektörel Bir Karşılaştırma

Kamu Harcamaları ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Türkiye’de Kısa ve Uzun Dönem Elektrik Talebinin Analizi

Sermaye Hareketlerinde Liberalizasyona Geçiş Latin Amerika Ve Türkiye Deneyimi

Türk imalat Sektöründe Ücret ve Verimlilik Serilerinin Analizi: Kamu-Özel Sektör İtibariyle bir Karşılaştırma

Bütçe Açıklarının Yapısı ve Artışı Üzerine bir İnceleme: 1980-1995

Ekonomik Kalkınmada Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Rolü: Türkiye Açısından bir Değerlendirme

Türkiye’de İMKB, Enflasyon, Faiz Oranı ve Reel Sektör Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin VAR Modeli ile Belirlenmesi

Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi: Koentegrasyon ve Nedensellik Analizi

An Analysis of ExportsandImports: Implications of UnitRootandCo-integration

Türk Endüstri İlişkileri Sisteminde Grevlerin Yapısı ve Dağılımı

Türkiye’de Kur ve Enflasyon İlişkisi Üzerine bir İnceleme

Kalite Geliştirmede Altyapının Oluşturulması: Gelişmekte Olan Ülkeler için Uygulanabilir Genel bir Model

Kalite Kontrol Çemberlerinin Yapısı, Organizasyonu ve Verimlilik Boyutu

TheRelationshipBetweenExportGrowthandEconomicGrowth: An Application totheTurkishEconomy

CausalRelationshipBetweenExport Expansion andEconomic Development in Turkey: An EmpiricalInvestigation

Teknolojik Değişiklikler ve Sendikacılıkta Yeni Oluşumlar: Türkiye Açısından bir Değerlendirme

Trabzon Serbest Bölgesinin Gelişme Potansiyeli ve Bölge Ekonomisine Katkısı

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Turizm ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki:1974-2014 Dönemi

Investigation of theRelationbetweenTourismandtheTradeOpenness: The Case of DevelopingCountries

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND THE TRADE OPENNESS: THE CASE OF DEVELOPING COUNTRIES

Türkiye de Ekonomik Büyüme Yüksek Öğretim İlişkisi

Kentsel Katı Atıklar

Kentleşme ve Çevre Yönetimi Arasındaki İlişki

Ekonomik Büyüme Sürecinde Yatırım Harcamalarının Etkisi: Türkiye Örneği (1968-2005)

Dolarizasyon, Enflasyon ve Reel Döviz Kuru İlişkisinin VAR Analizi ile Tespiti

Doğu Karadeniz Bölgesinde İhracatçı Firmaların İhracat Teşviklerinden Yararlanma Düzeyi Üzerine bir Araştırma

Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik ile Kamu Harcamaları Arasındaki İlişki: Panel Veri ile Nedensellik Analizi

Türkiye’de Kısa ve Uzun Dönemde Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

PublicExpenditureandEconomicGrowth in Turkey: Evidencefrom a Multivariate Model

Kur Politikasının İthalat ve İhracat Üzerindeki Etkinliği

Türkiye’de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sektörel bir Karşılaştırma

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Para ve Maliye Politikalarına Göre Etkinliği

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

TheRelationshipbetweenEducationandDemocracy in Turkey

Mikro İktisat: Teori-Politika-Uygulama

Mikro İktisat Soru Bankası

Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi ve Dengenin Sürdürülebilirliği

Mikro İktisada Giriş

Ticari Matematik

Makro İktisada Giriş

Mikro İktisada Giriş

Makro İktisada Giriş

DoğuKaradeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu

Temel Ekonometri Teori Ve Uygulama

Evli ve Aysu Ceren ve Mehmet Eren Terzi adlarında iki çocuğu olan Prof.Dr.Harun Terzi hayatının baharında yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek 19.09.2017 yılında vefat ederek aramızdan ayrılmıştır.